هر چیزی فقط یک ًارتعاشً است .هر اتم ،هر ذره ای از یک اتم ،هر الکترون ،هر ًذرهً اصلی ،حتی افکار و هوشیاری ما فقط ارتعاش هستند .ممکن است هاله را به عنوان ارتعاشی که هر شئ مادی را احاطه می کند ،تعریف نمائیم .این تعریف به منظور تفسیر هاله ها شایسته است ؛چرا که تعریف مزبور گویای این مطلب است که می توانیم با تربیت کردن خودمان ارتعاشات هاله را ببینیم .


× هاله در اطراف موجودات (خود آگاه )زنده(مردم ،گیاهان،....)به مرور زمان تغییر می کند ،گاهی اوقات بسیار سریعتر .


×هاله در اطراف موجودات غیر زنده (سنگها ،کریستالها ،آب و...)ضروراً ثابت است .


حقائق فوق الذکر ورای هر گونه شکی توسط دانشمندان روسی که برای بررسی هاله ها طی 50سال گذشته از روش کرلیان استفاده می کردند ،ثابت شده است .


هاله موجود در اطراف انسانها تا حدی از تشعشعات الکترو مغناطیسی( e m)به اندازه ریز موج ،از مادون قرمز(i r)به نور(u v)ساخته شده است .ریز موج با فرکانس پائین و نقطه ای از طیف مادون قرمز (حرارت بدن )به نظر میرسد که به سطوح پائین عملکرد بدن ما (ساختار d n a ،متابولیسم،جریان گردش خون و غیره)مربوط شود.در حالیکه فرکانس بالا (نقطه u v )بیشتر به فعالیت هوشیاری ما نظیر تفکر ،قدرت خلاقه ،نیات، احساس خوشی و هیجانات مربوط می شود .دانشمندان روسی که سه دهه پیش به غیر از افراد فوق الذکر در زمینه هاله تحقیق می کردند ،در یا فتند که d n aًًً،ً ما بوسیله نفوذ هاله ریز موجش می تواند تغییر کند .فرکانس بالی نقطهu .بسیار مهم و جالب ،ولی دست نیافتنی است .و این نقطه را می توان با چشم غیر مسلح دید..